ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró que gestiona el Museu d’Art Contemporani de Mataró - Col·lecció Lluís Bassat és un ens de dret públic de caràcter associatiu i voluntari, constituït per administracions públiques i entitats privades sense ànim de lucre. 

El Consorci té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres i plena capacitat d’obrar per complir les seves finalitats. 

Constitueixen el Consorci les entitats fundadores següents: l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Privada Carmen i Lluís Bassat. 

El Consorci té per objecte:

  1. La gestió del Museu d’Art Contemporani de Mataró - Col·lecció Lluís Bassat com a institució dedicada a l’exhibició de la col·lecció d’art Lluís Bassat, així com a l’adquisició, la conservació, l’estudi, l’exposició i la interpretació educativa d’obres d’art contemporani, amb una atenció especial per l’obra dels artistes catalans o relacionats amb Mataró, el Maresme i Catalunya.
  2. La creació i incorporació dels fons bibliogràfics i documentals que facilitin el coneixement i la difusió de l’art contemporani.
  3. La programació d’activitats del Museu d’Art Contemporani de Mataró - Col·lecció Lluís Bassat com a espai per gaudir de l’art contemporani en les seves diverses manifestacions i, al mateix temps, com a espai per a la formació i l’educació de la sensibilitat i l’esperit crític de les persones.

Són òrgans de govern i gestió del Consorci:

  1. El Consell General
  2. La Presidència del Consell General
  3. Les vicepresidències del Consell General
  4. La Comissió Executiva
  5. La Presidència de la Comissió Executiva
  6. La Direcció – Gerència

Són membres del Consell General:

President Sr. David Bote Paz
Il·lustríssim Alcalde - President de l’Ajuntament de Mataró
Vicepresident primer Sr. Lluís Bassat i Coen
President de la Fundació Privada Carmen i Lluís Bassat
Vicepresident segon Sr. Joaquim Fernàndez i Oller
Conseller Delegat de Cultura de l’Ajuntament de Mataró
Vocals designats per l’Ajuntament de Mataró
Sra. Ester Merino Tarafa
Sr. Pere González Coll (Perecoll)
Sr. Pere Pascual i Martí
Sr. Josep Codina i Filbà
Vocals designats per la Fundació Privada Carmen i Lluís Bassat
Sra. Carmen Orellana i Ribas
Sra. Yolanda Bassat i Orellana
Sra. Montserrat Beltrán i Fabregat

Són membres de la Comissió Executiva:

President Sr. Joaquim Fernàndez i Oller
Conseller Delegat de Cultura de l’Ajuntament de Mataró
Vocals designats per l’Ajuntament de Mataró
Sra. Maria Àngels Briansó i Montoro
Vocals designats per la Fundació Privada Carmen i Lluís Bassat
Sra. Yolanda Bassat i Orellana
Sra. Montserrat Beltrán i Fabregat
Directora Gerent
Núria Poch i Abeyà
Secretària
Sra. Núria Esperalba i López
Interventor
Josep Canal i Codina